+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

FA – Faktury i obsługa sprzedaży (DOS)

1.     Zbudowany jest w postaci przyjaznej dla użytkownika, co oznacza, że wszystkie bieżące instrukcje eksploatacyjne są wyświetlane na ekranie (stanowią bieżącą instrukcję operatorską), zatem jego eksploatacja nie wymaga znajomości obcych języków ani umiejętności z zakresu informatyki.
2.     Umożliwia użytkownikowi definiowanie sposobu i zakresu eksploatacji, przykładowo umożliwia:

* definiowanie kodów i symboli:
o miar,
o sposobów płatności,
o grup towarowych,
o walut obcych,
o rodzajów stosowanych cen (detaliczne, hurtowe itp),
o kodów operacji (kierunków przychodów i rozchodów),
o zakładów własnych lub magazynów,
o rachunków bankowych,
* definiowanie układu graficznego emitowanych faktur oraz sposobu dokonywanych w nich naliczeń (np. cena netto + VAT albo cena brutto w tym VAT),
* definiowanie sposobu integracji z systemem „Finansowo-księgowo-kosztowym FK” poprzez automatyczny transfer danych do niego,
* wybór, czy system ma emitować dokument rozchodu (np, WZ), czy też będzie emitował faktury na podstawie dokumentów wystawionych zewnętrznie.

3.     Prowadzi bieżącą ewidencj ę ilościowo-wartościową składników z możliwością drukowania arkuszy spisów z natury, automatycznego rozliczania wyników inwentaryzacji oraz drukowania zbiorczych zestawień spisów z natury i protokółów różnic inwentaryzacyjnych.
4.     Umożliwia stosowanie dziewięciu różnych cen sprzedaży dla każdego artykułu, wybieranych automatycznie (poprzez zadeklarowany kierunek rozchodu).
5.     Umożliwia stosowanie przeceny w dowolnie wybranym momencie i to zarówno poprzez zmianę ceny ewidencyjnej jak i każdej z cen sprzedaży.
6.     Umożliwia ustalenie efektywności sprzedaży (wysokości uzyskanej marży) zarówno w odniesieniu do całej sprzedaży, jak i grupy towarów, każdego artykułu lub konkretnego odbiorcy.
7.     Na wszystkich etapach pracy umożliwia wyszukiwanie informacji poprzez podanie fragmentu nazwy, adresu, indeksu itp.
8.     Pozwala na emisję następujących, programowo zdefiniowanych wydawnictw:

* zestawień faktur i paragonów,
o z podziałem np. na faktury VAT i paragony,
o według innego, określonego przez użytkownika podziału na grupy.
* ilościowo-wartościowych raportów sprzedaży (w wersji pełnej lub skróconej),
* zestawień obrotu wyrobami (towarami) i opakowaniami, <
* zestawień obrotu wg płatników, z rankingiem wg wartości zrealizowanej sprzedaży, a także z uwzględnieniem podziału geograficznego – stosownie do lokalizacji siedziby kupującego,
* zestawień obrotów wg składników podlegających fakturowaniu,
* zestawień dokumentów za wybrany okres w kolejności:
o wg daty,
o wg numeru dokumentu,
o wg płatnika,
o wg wybranej faktury,
o wg wybranego składnika magazynowego.

9.     Umożliwia drukowanie dokumentów rozliczeń podatku VAT:

* naliczonego (od zakupu),
* należnego (od sprzedaży).

10.     Umożliwia drukowanie zestawień rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego.
11.     Prowadzi rejestr zakupu VAT oraz rejestr sprzedaży VAT i umożliwia drukowanie obowiązujących w tym zakresie dokumentów.
12.     Umożliwia obsługę operacji „zwrot VAT dla turystów” (TAX FREE).
13.     Umożliwia uzyskanie graficznej prezentacji wyników sprzedaży (lub zakupu) w kilku przekrojach.
14.     Dokonuje automatycznego transferu danych do systemu Finansowo-księgowo-kosztowego, co powoduje, że dział księgowości nie musi księgować poszczególnych dokumentów.
15.     System jest programowo zabezpieczony przed skutkami awarii typu przerwa w zasilaniu komputera podczas pracy. Wewnętrzne testy spójności wykrywają wszelkie niezgodności danych w systemie. Fakt ten umożliwia natychmiastowe i automatyczne naprawianie uszkodzonych podczas awarii dokumentów.
16.     System wyposażony jest w wewnętrzny, niezależny od wersji systemu operacyjnego moduł archiwacji danych na dyskietki, z możliwością kompresji danych.
17.     System może pracować autonomicznie (wersja jednostanowiskowa) lub w sieci lokalnej, może współpracować z jednostkami sieciowymi zlokalizowanymi bezpośrednio w magazynach.
18.     System posiada moduł ewidencji i realizacji zamówień zarówno od odbiorców jak i u dostawców.
19.     System umożliwia dokonywanie przesunięć międzymagazynowych i przekazywanie danych o tych przesunięiach na dyskietkach.
20.     System posiada możliwość definiowania limitów kredytowych dla poszczególnych odbiorców i możliwość ich kontroli podczas wystawiania faktur.
21.     Umożliwia eksport tabel do MS Access.
22.     Zawiera moduł „Sterowanie zapasami”, umożliwiający szczegółową analizę zapasów.
23.     Współpracuje z drukarkami fiskalnymi zgodnymi ze standardem Posnet oraz Elzab.

Scroll to Top