+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

GM – Gospodarka Materiałowa (DOS)

1.     Obejmuje całokształt problematyki gospodarowania materiałami na obszarze przedsiębiorstwa, łącznie z dekretacją księgową dokumentów magazynowych.
2.     System skonstruowany jest w postaci przyjaznej, wszystkie instrukcje wyświetlane są w języku polskim a jednakowy sposób obsługi każdej z opcji powoduje, iż bardzo łatwo i szybko można skorzystać ze wszystkich jego możliwości.
3.     Budowa systemu, poprzez zastosowanie definiowanych elementów, umożliwia zastosowanie go w każdym z typów przedsiębiorstw.
4.     System umożliwia użytkownikowi:

* prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów – dla dokumentów księgowych, oraz ewidencji ilościowej – dla dokumentów dyspozycyjnych,
* wprowadzenie analitycznego i syntetycznego planu kont, na które automatycznie rejestrowane będą obroty zarówno po stronie przychodów jak również rozchodów, w celu samoczynnego przeniesienia do systemu FK,
* określenie stopnia uszczegółowienia ewidencji kosztów (można np. wskazać miejsce powstawania kosztów do szczebla zlecenia produkcyjnego włącznie),
* ustalenie precyzji, z jaką prowadzone będą operacje finansowe,
* podzielenie materiałów na grupy (ze względu na VAT),
* ustalenie kont materiałowych,
* określenie struktury indeksu (cyfry, litery lub ich połączenie, długość od 3 do 15 znaków),
* zdefiniowanie jednostek miar,
* ustalenie okresów obrachunkowych,
* zdefiniowanie magazynów (maksymalnie 99),
* zdefiniowanie osób odpowiedzialnych materialnie za magazyny,
* zdefiniowanie stosowanych dokumentów magazynowych,
* wyspecyfikowanie operacji wiążących dokumenty, magazyny i księgowania,
* wprowadzenie identyfikatorów użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu oraz zakres ich uprawnień,
* dostosowanie systemu do parametrów sprzętu.

5.     System zintegrowany jest z systemem FK poprzez automatyczny transfer danych do niego.
6.     System umożliwia emisję dokumentów przychodowych i rozchodowych jak i dokumentów przesunięć międzymagazynowych.
7.     System umożliwia przeglądanie kartoteki materiałów ze stanami bieżącymi jak i stanami na koniec poprzednich miesięcy księgowych.
8.     System umożliwia przeglądanie ruchu materiałów, wyszukiwanie i wybieranie z kartoteki informacji w kolejności:

* księgowania,
* daty dokumentu,
* dokumentu, jego numeru i pozycji,
* dokumentu i kolejności księgowania,
* dokumentu i daty.

9.     System umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i wybieranie dokumentów w kolejności:

* dokumentu i jego numeru,
* numeru dyspozycji,
* kolejności wprowadzania dokumentu,
* daty dokumentu,
* daty rejestracji dokumentu,
* symbolu rejestracji,
* numeru (identyfikatora) faktury,
* symbolu statystycznego.

10.     Wielość istniejących sprawozdań (około 60 tabulogramów) i możliwość definiowania własnych powoduje, iż można uzyskać odpowiedź na pytania, jakie nasuwają się w związku z działalnością magazynów i związanych z nimi struktur organizacyjnych.
11.     System daje możliwość uzyskania szczegółowych informacji o wysokości poniesionych kosztów zużycia materiałów na poszczególne (zakończone i niezakończone) zlecenia produkcyjne. Drukuje arkusze spisu z natury dla celów inwentaryzacji pełnej, uproszczonej i ciągłej; rozlicza różnice i emituje zbiorcze arkusze spisów z natury oraz zestawienia różnic inwentaryzacyjnych.
12.     System pracuje w wersji autonomicznej lub sieciowej.
13.     System jest programowo zabezpieczony przed skutkami awarii, co oznacza że np. zanik napięcia zasilającego komputer podczas pracy systemu nie powoduje uszkodzenia struktur danych, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie systemu. System jest wyposażony w procedury autotestu spójności baz danych oraz mechanizmy samoczynnego usuwania wykrytych niezgodności baz danych.
14.     System posiada wewnętrzny, niezależny od systemu operacyjnego moduł archiwacji danych na dyskietkach elastycznych.

Scroll to Top