+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

ST – Środki Trwałe (DOS)

1.     System „ST” służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zbudowany jest w postaci przyjaznej dla użytkownika, co oznacza, że wszystkie bieżące instrukcje operatorskie są wyświetlane na ekranie w języku polskim, zatem jego eksploatacja nie wymaga znajomości zasad informatyki ani języków obcych.
2.     Daje użytkownikowi możliwość definiowania sposobu i zakresu eksploatacji. Na przykład:

* ustalenie struktury numeru inwentarzowego;
* ustalenie rodzaju przynależności środków trwałych (rozszerzenie słownika zdefiniowanego w programie);
* definiowanie rozdzielnika amortyzacji;
* pełna definicja słownika miejsc użytkowania środków trwałych;
* pełna definicja słownika osób materialnie odpowiedzialnych;
* definiowanie dodatkowych tytułów przychodu lub rozchodu środków trwałych i źródeł finansowania ich zakupu;
* określanie sposobu zaokrąglenia kwot będących wynikami obliczeń wykonywanych przez program;
* ustalanie wszystkich kont księgowych związanych z księgowaniami dotyczącymi środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
* ustalanie struktury opisów technicznych na kontach indywidualnych środków trwałych;
* indywidualne ustalenie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
* prowadzenie ewidencji finansowania środków trwałych z obcych źródeł,
* definiowanie własnego pola tekstowego lub słownikowego w kartotece.

3.     Automatycznie nalicza amortyzację i umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych :

* umożliwia ograniczenie amortyzacji podatkowej (lub wynikowej i podatkowej) kwota rocznego limitu amortyzacji jak było np. w latach 1995-1997 z możliwością automatycznego wyliczenia w/w limitu;
* umożliwia jednorazowe dokonanie odpisów amortyzacyjnych (np. dla środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3500 zł.);
* umożliwia naliczenie amortyzacji metodą liniową lub degresywną;
* uwzględnia amortyzację środków trwałych użytkowanych sezonowo;
* umożliwia obciążenie różnych miejsc powstawania kosztów amortyzacją jednego środka trwałego w proporcji do jego użytkowania (np. budynki eksploatowane na różne cele);
* uwzględnia środki trwałe postawione w stan likwidacji, nieczynne itp. ;
* uwzględnia środki trwałe nieumarzane (np. grunty);
* umożliwia naliczanie tylko umorzeń bez amortyzacji (np. dla budynków mieszkalnych);
* uwzględnia ulgi inwestycyjne zastosowane przy zakupie środka trwałego;
* umożliwia ograniczenie amortyzacji podatkowej (np. dla samochodów o wartości przekracza jącej 10.000 ECU);
* umożliwia dokonywanie odpisów (analogicznych do umorzenia) związanych z wartością finansowaną z obcych źródeł,
* umożliwia automatyczną korektę umorzenia-amortyzacji w przypadku opóźnienia w obiegu dokumentów (np. dokument OT lub LT księgowany z jedno- lub wielomiesięcznym opóźnieniem).

4.     Umożliwia korektę wartości, umorzenia i amortyzacji oraz zmianę wszelkich danych zawartych w karcie indywidualnej środka trwałego. Umożliwia też rozdzielenie jednej pozycji ewidencyjnej, stosowane np. przy częściowej likwidacji środka trwałego.
5.     Automatycznie tworzy notę księgową, która poprzez sieciowy względnie dyskietkowy transfer może być przekazana do systemu FK.
6.     Dokonuje automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych i ich umorzeń (wg stanu na dzień przeszacowania) według podanych współczynników (uwzględnia nakłady ponoszone w czasie). Umożliwia przeszacowanie indywidualne (np. na podstawie protokołu własnego).
7.     Umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej lub zdawczo-odbiorczej środków trwałych. Inwentaryzacja może być pełna (wszystkie środki) lub częściowa (dla określonego obszaru użytkowania lub dla określonej grupy środków trwałych).
8.     Umożliwia uzyskanie różnorodnych danych szczegółowych i sumarycznych, a w szczególności:

* roczne i miesięczne zestawienia umorzeń, amortyzacji podatkowej i wynikowej, dotyczące całości lub wybranego fragmentu kartoteki;
* zestawienie przychodów;
* zestawienie rozchodów;
* tabulogramy kontrolne (pełny lub dowolnie wybrany fragment kartoteki);
* tabela amortyzacji w różnych wariantach;
* pian amortyzacji (szczegółowy i zbiorczy);
* roczne sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (zgodne z wzorcem F-03);
* różnorodne sprawozdania z inwentaryzacji, przeszacowania wartości i umorzeń itp.

9.     Zawiera szereg udogodnień ułatwiających operatorską obsługę ewidencji oraz przeprowadzenie zmian dotyczących większej liczby pozycji ewidencyjnych, takich jak:

* weryfikacja indywidualnych stawek procentowych według przyjętej klasyfikacji rodzajowej środków trwałych;
* zmiana klasyfikacji rodzajowej dla środków trwałych przyjętych przed 1 stycznia 2001;
* zmiana kont księgowych;
* reorganizacja zakładu – zmiana miejsc użytkowania i zmiana osób materialnie odpowiedzialnych.

Scroll to Top