+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

FK – System Finansowo-Księgowy (DOS)

System FK

 1. Jest zbudowany z poszanowaniem zasad teorii i praktyki rachunkowości i wymogów określonych obowiązującymi przepisami (np. ustawy o rachunkowości, o podatku VAT, o podatku dochodowym od osób prawnych);
 2. Jest skonstruowany w tzw. przyjaznej postaci, co oznacza że wszystkie bieżące instrukcje eksploatacyjne są wyświetlane na ekranie monitora w języku polskim, zatem jego eksploatacja nie wymaga ani znajomości obcych języków ani zasad informatyki;
 3. Może obejmować okres obrachunkowy różny od roku kalendarzowego;
 4. Umożliwia księgowanie dokumentów dotyczących zarówno miesiąca bieżącego jak i awansem – miesiąca następnego;
 5. Konto analityczne posiada zmienną długość (od 3 do 19 znaków numerycznych) oraz zmienną strukturę agregacji i specyfikacji danych;
 6. System posiada znaczny obszar postawionych do dyspozycji użytkownika definicji określających eksploatacyjny model użytkowy systemu;
 7. Umożliwia prowadzenie rachunku przychodów i kosztów do dowolnie ustalonego szczebla (np. do szczebla zlecenia produkcyjnego, czy określonego wyrobu bądź wybranego działu, wydziału lub wybranej dziedziny działania gospodarczego) oraz prezentację danych porównawczych z tych obszarów;
 8. Uaktualnia zbiory danych po każdym zaakceptowanym dekrecie lub zbiorze tych dekretów;
 9. Kontroluje arytmetyczną zgodność wprowadzonych dekretów oraz zabezpiecza tzw. krąg kosztów w przypadku stosowania ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
 10. Dokonuje automatycznego rozliczania elementów sald w obrębie każdego dłużnika lub wierzyciela dla swobodnie wybranych ich grup.
 11. Umożliwia (w oparciu o numeryczne cechy wspólne) sięganie do rozproszonych zbiorów, ich agregację i edytowanie (tzw. filtrowanie zbiorów danych);
 12. Umożliwia dokonywanie przelewów bankowych zarówno w formie tradycyjnej – papierowej (z możliwością budowania wzoru druku) jak i elektronicznej;
 13. Umożliwia stosowanie tzw. budżetowania zarówno w obszarze wydatków jak i kosztów;
 14. Importuje usystematyzowane zbiory danych powstałe w wyniku eksploatowania wyodrębnionych systemów dziedzinowych;
 15. Eksportuje określone, wskazane zasoby do wykorzystania zewnętrznego;
 16. Może być eksploatowany autonomicznie – jednostanowiskowo bądź – wersji sieciowej – na nielimitowanej ilości stanowisk roboczych, a ponadto może pełnić funkcję systemu jednostki wyższego szczebla (agregującego dane z jednostek podległych) lub podmiotów skonsolidowanych
 17. Umożliwia (e dowolnie wybranym momencie i także za okresy minione) edycję (podgląd i wydruk) następujących wydawnictw:
 • dziennik obrotów – stanowiący rzeczywisty obraz zarejestrowanych w urządzeniach księgowych nawet najbardziej zatomizowanych dekretów;
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (kont syntetycznych) z wydzieleniem danych z bilansu otwarcia, miesiąca bieżącego, danych narastających i sald wynikowych;
 • zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (kont analitycznych) dla całego zakresu kont, wybranego zakresu od – do lub dla indywidualnie wybranego konta księgi głównej, także z wyodrębnieniem obszarów BO, m-ca bieżącego, obrotów narastających i sald wynikowych;
 • noty odsetkowe za wierzytelności uzyskane po obowiązującym terminie (dla każdego dłużnika odrębnie i zestawienie ogólne);
 • wezwania do zapłaty należności, dla których oznaczony termin płatności minął, także z uwzględnieniem narosłych odsetek;
 • potwierdzenia sald;
 • wykazy nierozliczonych z kontrahentami elementów sald (transakcji) także z podziałem na wybrane interwały czasowe;
 • rejestry VAT – (zakupu, sprzedaży, importu, eksportu, inwestycyjne) oraz zestawienia zbiorcze tych rejestrów ujmujące sumy podatku VAT naliczonego (z wyodrębnieniem podatku naliczonego podlegającego odliczeniu) oraz podatku należnego – obliczonych metodą memoriałową;
 • zestawienia podatku VAT naliczonego i należnego ustalonych metodą kasową;
 • rachunek zysków i strat z wyodrębnieniem dochodu podlegającego opodatkowaniu i efektu finansowo – bilansowego (także z uwzględnieniem dochodu ustalonego metodą memoriałową oraz dochodu opłaconego, czyli ustalonego metodą kasową);
 • bilans netto.
Scroll to Top